{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An GiangVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang/ImageCMS/2024-02/31_Key_05022024155045.01_Key_05022024155045.jpeg

​Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang, chi tiết vui lòng xem file đính kèm

2/5/2024 4:00 PMNo1Đã ban hành135000Phân loại 1Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang/ImageCMS/2024-02/31_Key_05022024155045.01_Key_05022024155045.jpeg

​Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang, chi tiết vui lòng xem file đính kèm

2/5/2024 4:00 PMNoĐã ban hànhve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-giao-duc-nghe-nghiep-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tinh-an-giang
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An GiangVề việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang/ImageCMS/2024-01/30_Key_30012024082553.01_Key_30012024082553.jpeg

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định số: 165/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang, chi tiết vui lòng xem file đính kèm

1/30/2024 9:00 AMYes1Đã ban hành135000Phân loại 1TinVề việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang/ImageCMS/2024-01/30_Key_30012024082553.01_Key_30012024082553.jpeg

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định số: 165/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang, chi tiết vui lòng xem file đính kèm

1/30/2024 9:00 AMYesĐã ban hànhve-viec-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-va-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tinh-an-giang
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An GiangVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang/ImageCMS/2024-01/30_Key_30012024082642.01_Key_30012024082642.jpeg

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định 182/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang, chi tiết vui lòng xem file đính kèm

1/30/2024 9:00 AMYes1Đã ban hành135000Phân loại 1TinVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang/ImageCMS/2024-01/30_Key_30012024082642.01_Key_30012024082642.jpeg

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định 182/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang, chi tiết vui lòng xem file đính kèm

1/30/2024 9:00 AMYesĐã ban hànhve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-va-bai-bo-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-y-te-tinh-an-giang
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An GiangVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang/ImageCMS/2024-01/30_Key_30012024082749.01_Key_30012024082749.jpeg

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, chi tiết vui lòng xem file đính kèm

1/30/2024 9:00 AMYes1Đã ban hành135000Phân loại 1TinVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang/ImageCMS/2024-01/30_Key_30012024082749.01_Key_30012024082749.jpeg

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, chi tiết vui lòng xem file đính kèm

1/30/2024 9:00 AMYesĐã ban hành
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An GiangVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang/ImageCMS/2024-01/30_Key_30012024083012.01_Key_30012024083012.jpeg

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được 167/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, chi tiết vui lòng xem file đính kèm

1/30/2024 9:00 AMYes1Đã ban hành135000Phân loại 1TinVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang/ImageCMS/2024-01/30_Key_30012024083012.01_Key_30012024083012.jpeg

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được 167/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, chi tiết vui lòng xem file đính kèm

1/30/2024 9:00 AMYesĐã ban hànhve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-bi-bai-bo-trong-linh-vuc-van-hoa-co-so-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-tinh-an-giang
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh An GiangVề việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh An Giang/ImageCMS/2024-01/30_Key_30012024083112.01_Key_30012024083112.jpeg

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh An Giang, chi tiết vui lòng xem file đính kèm

1/30/2024 9:00 AMYes1Đã ban hành135000Phân loại 1TinVề việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh An Giang/ImageCMS/2024-01/30_Key_30012024083112.01_Key_30012024083112.jpeg

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh An Giang, chi tiết vui lòng xem file đính kèm

1/30/2024 9:00 AMYesĐã ban hànhve-viec-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-trong-linh-vuc-dan-toc-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-ban-dan-toc-tinh-an-giang
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An GiangVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang/ImageCMS/2024-01/24_Key_24012024160915.1_Key_24012024160915.2_Key_24012024160915.jpeg

ở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang, chi tiết vui lòng xem file đính kèm

1/24/2024 5:00 PMYes1Đã ban hành135000Phân loại 1TinVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang/ImageCMS/2024-01/24_Key_24012024160915.1_Key_24012024160915.2_Key_24012024160915.jpeg

ở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang, chi tiết vui lòng xem file đính kèm

1/24/2024 5:00 PMYesĐã ban hànhve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-quan-ly-ban-hang-da-cap-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-cong-thuong-tinh-an-giang
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An GiangVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang/ImageCMS/2024-01/24_Key_24012024153223.01_Key_24012024153223.jpeg

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 11/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

1/24/2024 4:00 PMYes1Đã ban hành135000Phân loại 1TinVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang/ImageCMS/2024-01/24_Key_24012024153223.01_Key_24012024153223.jpeg

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 11/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

1/24/2024 4:00 PMYesĐã ban hànhve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-trong-linh-vuc-hop-tac-quoc-te-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-tinh-an-giang
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực dân tộc thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh An GiangVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực dân tộc thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh An Giang/ImageCMS/2024-01/24_Key_24012024154603.1_Key_24012024154603.1_Key_24012024154603.jpeg

​Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực dân tộc thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh An Giang, chi tiết vui lòng xem file đính kèm.​

1/24/2024 4:00 PMYes1Đã ban hành135000Phân loại 1TinVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực dân tộc thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh An Giang/ImageCMS/2024-01/24_Key_24012024154603.1_Key_24012024154603.1_Key_24012024154603.jpeg

​Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực dân tộc thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh An Giang, chi tiết vui lòng xem file đính kèm.​

1/24/2024 4:00 PMYesĐã ban hànhve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thay-the-trong-linh-vuc-dan-toc-thuoc-tham-quyen-quan-ly-va-giai-quyet-cua-ban-dan-toc-tinh-an-giang
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An GiangVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang/ImageCMS/2024-01/24_Key_24012024155119.01_Key_24012024155119.1_Key_24012024155119.jpeg

​Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 17/01/2024 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang, chi tiết vui lòng xem file đính kèm

1/24/2024 4:00 PMYes1Đã ban hành135000Phân loại 1TinVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang/ImageCMS/2024-01/24_Key_24012024155119.01_Key_24012024155119.1_Key_24012024155119.jpeg

​Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 17/01/2024 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang, chi tiết vui lòng xem file đính kèm

1/24/2024 4:00 PMYesĐã ban hànhve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-trong-linh-vuc-duong-bo-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-giao-thong-van-tai-tinh-an-giang
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục bị bãi bỏ hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tếVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục bị bãi bỏ hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế/ImageCMS/2023-12/25_Key_25122023135540.12_Key_25122023135540.jpeg

​Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục bị bãi bỏ hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, cụ thể như sau:12/25/2023 2:00 PMYes1Đã ban hành135000Phân loại 1TinVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục bị bãi bỏ hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế/ImageCMS/2023-12/25_Key_25122023135540.12_Key_25122023135540.jpeg

​Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục bị bãi bỏ hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, cụ thể như sau:12/25/2023 2:00 PMYesĐã ban hànhve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-va-thu-tuc-bi-bai-bo-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-y-te
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An GiangVề việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang/ImageCMS/2023-12/05_Key_05122023075652.12_Key_05122023075652.jpeg

​Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được CV số 1925/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

12/5/2023 8:00 AMYes1Đã ban hành135000Phân loại 1TinVề việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang/ImageCMS/2023-12/05_Key_05122023075652.12_Key_05122023075652.jpeg

​Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được CV số 1925/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

12/5/2023 8:00 AMYesĐã ban hànhve-viec-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-dat-dai-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-va-quan-ly-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tinh-an-giang
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh An GiangVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh An Giang/ImageCMS/2023-11/1_Key_27112023141852.jpeg

​Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định số 1899/QĐ-UBND ngày 27/11/2023 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

11/27/2023 3:00 PMYes1Đã ban hành135000Phân loại 1TinVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh An Giang/ImageCMS/2023-11/1_Key_27112023141852.jpeg

​Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định số 1899/QĐ-UBND ngày 27/11/2023 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

11/27/2023 3:00 PMYesĐã ban hànhve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-nuoi-con-nuoi-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-so-tu-phap-tinh-an-giang
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khí tượng thuỷ văn thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An GiangVề việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khí tượng thuỷ văn thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang/ImageCMS/2023-11/1_Key_27112023142409.jpeg

​Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 27/11/2023 về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khí tượng thuỷ văn thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, cụ thể như sau:​

11/27/2023 3:00 PMYes1Đã ban hành135000Phân loại 1TinVề việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khí tượng thuỷ văn thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang/ImageCMS/2023-11/1_Key_27112023142409.jpeg

​Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 27/11/2023 về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khí tượng thuỷ văn thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, cụ thể như sau:​

11/27/2023 3:00 PMYesĐã ban hànhve-viec-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-khi-tuong-thuy-van-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-va-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tinh-an-giang
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An GiangVề việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang/ImageCMS/2023-11/screenshot_1700797531_Key_24112023104932.jpeg

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 03/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

11/24/2023 11:00 AMYes1Đã ban hành135000TinVề việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang/ImageCMS/2023-11/screenshot_1700797531_Key_24112023104932.jpeg

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 03/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

11/24/2023 11:00 AMYesĐã ban hànhve-viec-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-trong-linh-vuc-an-toan-ve-sinh-lao-dong-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tinh-an-giang
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An GiangVề việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang/ImageCMS/2023-11/14_Key_21112023151633.11_Key_21112023151633.jpeg

​Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định số 1827/QĐ-UBND  của UBND tỉnh ngày 14/11/2023 về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

11/21/2023 4:00 PMYes1Đã ban hành135000Phân loại 1TinVề việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang/ImageCMS/2023-11/14_Key_21112023151633.11_Key_21112023151633.jpeg

​Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định số 1827/QĐ-UBND  của UBND tỉnh ngày 14/11/2023 về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

11/21/2023 4:00 PMYesĐã ban hànhve-viec-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-tai-nguyen-nuoc-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-va-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tinh-an-giang
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh An GiangVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh An Giang/ImageCMS/2023-11/21_Key_21112023144948.11_Key_21112023144948.jpeg

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được CV số 1855/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh An Giang, cụ thể như sau:
11/21/2023 3:00 PMYes1Đã ban hành135000Phân loại 1TinVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh An Giang/ImageCMS/2023-11/21_Key_21112023144948.11_Key_21112023144948.jpeg

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được CV số 1855/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh An Giang, cụ thể như sau:
11/21/2023 3:00 PMYesĐã ban hành
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An GiangVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang/ImageCMS/2023-11/signed-1800_qd cbdmtthc linh vuc trong trot_324-ttr-snnptnn_page-0001_Key_10112023101316.jpg

​Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định số 1800/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 09/11/2023 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, cụ thể như sau:​

11/10/2023 11:00 AMYes1Đã ban hành135000Phân loại 1TinVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang/ImageCMS/2023-11/signed-1800_qd cbdmtthc linh vuc trong trot_324-ttr-snnptnn_page-0001_Key_10112023101316.jpg

​Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định số 1800/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 09/11/2023 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, cụ thể như sau:​

11/10/2023 11:00 AMYesĐã ban hànhve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-trong-linh-vuc-trong-trot-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-so-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-tinh-an-giang
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh AGVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh AG/ImageCMS/2023-11/signed-1801_qd dm tthc linh vuc hoat dong xay dung_4137-ttr-sxd_page-0001_Key_10112023102754.jpg

​Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định số 1801/QĐ-UBND  của UBND tỉnh ngày 09/11/2023 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang, cụ thể như sau:​

11/10/2023 11:00 AMYes1Đã ban hành135000Phân loại 1TinVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh AG/ImageCMS/2023-11/signed-1801_qd dm tthc linh vuc hoat dong xay dung_4137-ttr-sxd_page-0001_Key_10112023102754.jpg

​Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định số 1801/QĐ-UBND  của UBND tỉnh ngày 09/11/2023 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang, cụ thể như sau:​

11/10/2023 11:00 AMYesĐã ban hànhve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi-bo-sung-thu-tuc-hanh-chinh-thay-the-trong-linh-vuc-hoat-dong-xay-dung-thuoc-tham-quyen-quan-ly-giai-quyet-cua-so-xay-dung-tinh-ag
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh An GiangVề việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang/ImageCMS/2023-11/nen 08_Key_08112023085650.11_Key_08112023085650.jpeg

​Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

11/8/2023 9:00 AMYes1Đã ban hành135000Phân loại 1TinVề việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang/ImageCMS/2023-11/nen 08_Key_08112023085650.11_Key_08112023085650.jpeg

​Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

11/8/2023 9:00 AMYesĐã ban hànhve-viec-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-quan-ly-cong-san-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-so-tai-chinh-tinh-an-giang
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh An GiangVề việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang/ImageCMS/2023-10/screenshot_1698721457_Key_31102023100557.jpeg

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định số 1714/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 25/10/2023 về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang, cụ thể như sau:10/31/2023 11:00 AMYes1Đã ban hành135000Phân loại 1TinVề việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang/ImageCMS/2023-10/screenshot_1698721457_Key_31102023100557.jpeg

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định số 1714/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 25/10/2023 về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang, cụ thể như sau:10/31/2023 11:00 AMYesĐã ban hànhve-viec-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-quan-ly-cong-san-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-so-tai-chinh-tinh-an-giang
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh An GiangVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh An Giang/ImageCMS/2023-10/34_Key_31102023110142.10_Key_31102023110142.jpeg

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh An Giang, cụ thể như sau:10/31/2023 11:00 AMYes1Đã ban hành135000Phân loại 1TinVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh An Giang/ImageCMS/2023-10/34_Key_31102023110142.10_Key_31102023110142.jpeg

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh An Giang, cụ thể như sau:10/31/2023 11:00 AMYesĐã ban hànhve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-ho-tich-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-so-tu-phap-tinh-an-giang
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An GiangVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang/ImageCMS/2023-10/signed-1644_qd cong bo dmtthc-phat-thanh-truyen-hinh_113-ttr-stttt_page-0001_Key_23102023135220.jpg

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 của UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang, cụ thể như sau:10/23/2023 2:00 PMYes1Đã ban hành135000Phân loại 1TinVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang/ImageCMS/2023-10/signed-1644_qd cong bo dmtthc-phat-thanh-truyen-hinh_113-ttr-stttt_page-0001_Key_23102023135220.jpg

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 của UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang, cụ thể như sau:10/23/2023 2:00 PMYesĐã ban hànhve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi-bo-sung-va-bi-bai-bo-linh-vuc-phat-thanh-truyen-hinh-va-thong-tin-dien-tu-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-thong-tin-va-truyen-thong-tinh-an-giang
V/v hướng dẫn nộp và thanh toán phí, lệ phí hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyếnV/v hướng dẫn nộp và thanh toán phí, lệ phí hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến/ImageCMS/2023-10/1453-cv huong dan thanh toan truc tuyen_Key_17102023081811.signed_page-0001_Key_17102023081811.jpg

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 1453/SKHCN-VP ngày 16/10/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn nộp và thanh toán phí, lệ phí hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, cụ thể như sau:10/17/2023 9:00 AMYes1Đã ban hành135000Phân loại 1TinV/v hướng dẫn nộp và thanh toán phí, lệ phí hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến/ImageCMS/2023-10/1453-cv huong dan thanh toan truc tuyen_Key_17102023081811.signed_page-0001_Key_17102023081811.jpg

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 1453/SKHCN-VP ngày 16/10/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn nộp và thanh toán phí, lệ phí hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, cụ thể như sau:10/17/2023 9:00 AMYesĐã ban hànhv-v-huong-dan-nop-va-thanh-toan-phi-le-phi-ho-so-thu-tuc-hanh-chinh-dich-vu-cong-truc-tuyen
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ/ImageCMS/2023-10/screenshot_1697081738_Key_12102023103746.png

​Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định số: 1623/QĐ-UBND ngày 11/10/2023 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ, cụ thể như sau:

10/12/2023 11:00 AMYes1Đã ban hành135000Phân loại 1TinVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ/ImageCMS/2023-10/screenshot_1697081738_Key_12102023103746.png

​Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định số: 1623/QĐ-UBND ngày 11/10/2023 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ, cụ thể như sau:

10/12/2023 11:00 AMYesĐã ban hànhve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-va-thu-tuc-hanh-chinh-bi-bai-bo-trong-linh-vuc-so-huu-tri-tue-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-so-khoa-hoc-va-cong-nghe
Về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 9 và quý III năm 2023 của Sở Xây dựngVề việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 9 và quý III năm 2023 của Sở Xây dựng/ImageCMS/2023-10/signed-448 quyet dinh chi so gia thang 9 quy 3 nam 2023 - trinh dt_page-0001_Key_05102023141828.jpg

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 448/QĐ-SXD ngày 02/10/2023 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 9 và quý III năm 2023, cụ thể như sau:​​

10/5/2023 3:00 PMYes1Đã ban hành135000Phân loại 1TinVề việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 9 và quý III năm 2023 của Sở Xây dựng/ImageCMS/2023-10/signed-448 quyet dinh chi so gia thang 9 quy 3 nam 2023 - trinh dt_page-0001_Key_05102023141828.jpg

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 448/QĐ-SXD ngày 02/10/2023 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 9 và quý III năm 2023, cụ thể như sau:​​

10/5/2023 3:00 PMYesĐã ban hànhve-viec-cong-bo-chi-so-gia-xay-dung-thang-9-va-quy-iii-nam-2023-cua-so-xay-dung
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ/ImageCMS/2023-09/signed-1564_qd cong bo danh muc tthc lv khoa hoc va cong nghe_1334-ttr-skhcn_page-0001_Key_28092023153838.jpg

​Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 1564/QĐ-UBND ngày 27/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ, cụ thể như sau:​


9/28/2023 4:00 PMYes1Đã ban hành135000Phân loại 1TinVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ/ImageCMS/2023-09/signed-1564_qd cong bo danh muc tthc lv khoa hoc va cong nghe_1334-ttr-skhcn_page-0001_Key_28092023153838.jpg

​Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 1564/QĐ-UBND ngày 27/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ, cụ thể như sau:​


9/28/2023 4:00 PMYesĐã ban hànhve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-hoat-dong-khoa-hoc-va-cong-nghe-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-so-khoa-hoc-va-cong-nghe
Một số thủ tục khi đăng ký kinh doanh (phí, lệ phí, thông tin tra cứu ngành nghề kinh doanh)Một số thủ tục khi đăng ký kinh doanh (phí, lệ phí, thông tin tra cứu ngành nghề kinh doanh)/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang xin giới thiệu các thủ tục liên quan đến hoạt động đăng ký kinh doanh:​​

3/23/2023 11:00 AMYes1Đã ban hành135000Phân loại 1Bài viếtMột số thủ tục khi đăng ký kinh doanh (phí, lệ phí, thông tin tra cứu ngành nghề kinh doanh)/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang xin giới thiệu các thủ tục liên quan đến hoạt động đăng ký kinh doanh:​​

3/23/2023 11:00 AMYesĐã ban hànhmot-so-thu-tuc-khi-dang-ky-kinh-doanh-phi-le-phi-thong-tin-tra-cuu-nganh-nghe-kinh-doanh
Thủ tục hành chính đăng ký kinh doanhThủ tục hành chính đăng ký kinh doanh/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang xin giới thiệu các thủ tục liên quan đến hoạt động đăng ký kinh doanh:

1/5/2023 11:00 AMNo1Đã ban hành135000Phân loại 1TinThủ tục hành chính đăng ký kinh doanh/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang xin giới thiệu các thủ tục liên quan đến hoạt động đăng ký kinh doanh:

1/5/2023 11:00 AMNoĐã ban hànhthu-tuc-hanh-chinh-dang-ky-kinh-doanh
Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiPhê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 21/10/2022 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ký Quyết định về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong gii quyết thủ tc hành chính lĩnh vực giáo dc nghề nghiệp thuộc thẩm quyền gii quyết và phm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội​


10/26/2022 10:00 AMYes1Đã ban hành135000Phân loại 1TinPhê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 21/10/2022 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ký Quyết định về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong gii quyết thủ tc hành chính lĩnh vực giáo dc nghề nghiệp thuộc thẩm quyền gii quyết và phm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội​


10/26/2022 10:00 AMYesĐã ban hànhphe-duyet-quy-trinh-noi-bo-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-giao-duc-nghe-nghiep-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-va-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
1 - 30Next

Quy trình thủ tục

TIN TỨC MỚI NHẤT

VIDEO