THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH AN GIANG

Địa chỉ: Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp – Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang​
Số 03 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 02963.949350 - Fax: 0296.3853380
Email: sokhdt@angiang.gov.vn​